Khi thị trường chứng khoán leo dốc và thường xuyên tích luỹ củng cố, nhiều cổ phiếu sẽ hình thành mẫu hình nền giá chồng nền giá, một mẫu hình biểu đồ dự báo tăng giá. Hãy để mắt tới chúng; nền giá chồng nền giá có khuynh hướng trở thành cấu trúc biểu đồ mạnh mẽ.