Phần tiếp theo: Xu hướng thị trường ảnh hưởng thế nào đến danh mục đầu tư